The Latest

decworm:

Chân lý của cuộc đời là: Đừng tin vào những thứ có miệng, đừng đợi những thứ có chân và đừng mê mẩn những thứ lấp lánh.
Rule of life: Don’t believe in somthing which has a mouth, don’t wait for something which has legs and don’t love something which is sparkling..
Aug 13, 2014 / 233 notes

decworm:

Chân lý của cuộc đời là: Đừng tin vào những thứ có miệng, đừng đợi những thứ có chân và đừng mê mẩn những thứ lấp lánh.

Rule of life: Don’t believe in somthing which has a mouth, don’t wait for something which has legs and don’t love something which is sparkling..

Aug 2, 2014 / 100 notes
Aug 2, 2014 / 182 notes
bl0nde-b0nes:

I am a mess
Aug 2, 2014 / 708 notes

bl0nde-b0nes:

I am a mess

Aug 2, 2014 / 349 notes
Aug 2, 2014 / 526 notes
Aug 2, 2014 / 4 notes

len-apri:

Cô đơn quá có chết luôn không 

chudung:

lý do tốt…
Aug 2, 2014 / 95 notes

chudung:

lý do tốt…

Jul 29, 2014 / 555,010 notes

(via evolutional)

Jul 29, 2014 / 50,840 notes

(via ohanamei)

hqlines:

♡ Find all good posts here! ♡
Jul 29, 2014 / 519,416 notes

hqlines:

♡ Find all good posts here! ♡

You deserve the kind of love you would give someone else.
(via only-seoul)

(via bitmur-i)

Jul 29, 2014 / 316,526 notes
Jul 29, 2014 / 361 notes

(via ohanamei)

Jul 29, 2014 / 136,126 notes

(via debt)

Jul 28, 2014 / 393,690 notes

(via truster)